⚑ Giới thiệu PYMID


Pymid là gì ?

Giá trị cốt lõi

Sứ mệnh

Câu chuyện thương hiệu

 

⚑ Sáng chế Hưng Gọi Yến


Sáng chế đà Pyramid

Sáng chế lưới tổ treo

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi Pymida

Hệ sinh thái Pymid sẽ là nơi tập hợp những chủ nhà yến / chủ khâu sản xuất sơ chế lặt lông tổ yến / đối tác khách hàng có cùng hệ giá trị với nhau. Khi cùng hệ giá trị sẽ dễ dàng chiến đấu – khai phá và chinh phục chân trời mới, nơi cơ hội ở đại dương xanh chờ đợi con tàu Pymid ra khơi đánh bắt

1. Chân thành

– Không cạnh tranh bẩn, nói xấu nhau

– Hoan nghênh phản biện và loại bỏ chửi bới tiêu cực

2. Đoàn kết để cùng phát triển

– Cùng nhau loại bỏ những thành phần gây hại cho thị trường

– Giúp đỡ những người yếu hơn về mặt kỹ năng và kiến thức

3. Đập tan sự cổ hủ

– Chào đón cái mới cùng nhau phát huy cái hiệu quả

– Tìm ra cái hay 👉 Tạo thế mạnh chung

4. Nghiêm túc – Trung thực

– Nghiêm túc thực thi quy định, quy trình được đề ra

– Trung thực trong thực thi, buôn bán và giải quyết vấn đề

Tham gia group facebook thu yến giá cao - Pymid